Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 
walking in the Elenydd
 

© (h) David Davies, 2007

 

Membership of the Elenydd
Wilderness Hostels Trust

Your membership fee is a very important source of revenue for keeping the hostels open. Please support this wonderful resource by being a member and, just as importantly, staying at the hostels when you can and encouraging others to do the same.

Member's Discounts

Become a member of Elenydd Wilderness Hostels today, and start enjoying discounts on products from the following well known national retailers of outdoor clothing and equipment:


clothing retailer logos

Cotswold Outdoors / Snow and Rock / Cycle Surgery / Runners Needs - 15% discount
Mountain Warehouse - 20% discount
Blacks / Millets / Ultimate Outdoors - 10% discount (excluding Garmin products)

Dod yn Aelod o Ymddiriedolaeth
Hosteli Unigeddau'r Elenydd

Mae eich tâl aelodaeth yn ffynhonnell bwysig iawn o gyllid er cadw'n agor Ty'n Cornel, hostel annwyl mewn llecyn rhyfeddol o'r wlad. Da chi cefnogwch adnodd penigamp wrth ymaelodi ac, yr un mor bwysiced, dod i aros mewn hostel pan mae'n bosib ac yn ogystal, annog eraill i ddod.

Gostyngiad Aelodau

Ymaelodwch gyda Hostelir Elenydd heddiw a chewch fwynhau gostyngiad mewn pris or siopau enwog canlynol syn arbennigo mewn nwyddau a dillad awyr agored:


clothing retailer logos

Cotswold Outdoors / Snow and Rock / Cycle Surgery / Runners Needs - 15% Gostyngiad
Mountain Warehouse - 20% Gostyngiad
Blacks / Millets / Ultimate Outdoors - 10% Gostyngiad (Ar wahan I Garmin)

 

Annual membership fees

Members may stay in, or camp at, the Elenydd Wilderness hostel(s) and will receive newsletters with updates about the Trust's work.

Tâl aelodaeth flynyddol

Gall aelodau aros yn, neu wersylla ger, Hostel(i) Unigeddau'r Elenydd a chant newyddlen gyda diweddariadau parthed gwaith yr Ymddiriedolaeth.

 
    Adult £ 10.00  for 1 year
£ 18.00  for 2 years
£ 25.00  for 3 years
This includes your children under 18 years old when they travel with you.
    Oedolyn £ 10.00  (1 blynedd)
£ 18.00  (2 blynedd)
£ 25.00  (3 blynedd)
Sy'n cynnwys eich plant dan 18 oed pan fônt gyda chi.
 
    Family £ 20.00  for 1 year
£ 36.00  for 2 years
£ 50.00  for 3 years
    Teulu £ 20.00  (1 blynedd)
£ 36.00  (2 blynedd)
£ 50.00  (3 blynedd)
 
    Under 18 £ 7.50 for 1 year
For unaccompanied 14 to 18 year olds.
    Dan 18 £ 7.50  (1 blynedd)
I rai 14 i 18 oed ar eu pennau eu hunain.
 
    Group £ 25.00 for 1 year
For formally constituted groups of five or more persons, whether travelling together or not. If your group includes any under 14 year olds, there must be an accompanying adult leader of the same sex when staying at the hostel.
    Grwp £ 25.00  (1 blynedd)
I griw o 5 neu ragor o bobl wedi ei ffurfio'n gyfansoddiadol pryn ai'n teithio'n gyda'i gilydd ai beidio. Os yw'r grwp yn cynnwys rai dan 14 oed, mae'n rhaid bod oedolyn o'r un rhyw gyda nhw pan fônt yn aros.
 

If you also sign the Gift Aid declaration on the membership form, the Trust can claim an additional 28p from the Inland Revenue for every £1 of your membership fee and donations.

Os ydych yn gallu arwyddo'r datganiad Cymrodd ar y ffurflen ymaelodi gall yr Ymddiriedolaeth hawlio 28c ychwanegol am bob punt o'h tâl aelodaeth o'r Cyllid Gwlad.

 

How to renew your membership

Please print one of these membership forms, complete and post it to the Membership Secretary:

   

Sut i ymuno

Argraffwch un o’r ffurflenni aelodaeth os gwelwch yn dda, llenwch hi a'i phostio i'r Ysgrifennydd Aelodaeth:

   

 

Further information

Please email the Membership Secretary or phone +44 (0)1226 764 052 (UK evenings).

Gwybodaeth ychwanegol

Am ragor o wybodaeth cysyllter â’r Ysgrifennydd aelodaeth neu ffonio +44 (0)1226 764 052 (hwyr DU).

 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd